AVG

PRIVACYSTATEMENT Mw M.T.Stroes

M.Stroes, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
000036567019, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement
legt uit hoe M.Stroes met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
M.Stroes persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van M.T. Stroes;
c. bezoekers van www.mariellestroes.nl ;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van M.Stroes;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met M.Stroes contact opnemen of van wie M.Stroes
persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
M.Stroes verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of
verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
M.Stroes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte
werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
M.Stroes verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,
waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te
houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor
een bijeenkomst.

5. Verwerkers
M.Stroes kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen
die uitsluitend volgens instructies van M.Stroes persoonsgegevens verwerken. M.Stroes sluit met
verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
M.Stroes deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling
(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
nodig is. M.Stroes deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij
bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden
uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
M.Stroes geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M.Stroes ervoor zorg
dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het
betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
M.Stroes bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M.Stroes hanteert in beginsel de
volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
M.Stroes kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement
wordt op de website van M.Stroes gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig
te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht M.Stroes te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met M.Stroes door een e-mailbericht te sturen naar
info@mariellestroes.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.Stroes persoonsgegevens verwerkt, kunt u
contact opnemen met M.Stroes door een e-mailbericht te sturen naar info@mariellestroes.nl. Een
klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden
tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).